GXP1628 need to reset MAC address


#1

Dear Team ,

Please support me about this problem for GXP1628.
MAC address is the same other GXP 1628.
You can help me to reset or write new MAC address for it.
Please kindly help me about that. My system has this problem about MAC address. It is the same MAC address for 8 pcs.

Thanks

Regards
Trung


#2

Trung, a MAC address is a world wide unique identifier to one Network device only. It can not be copied, although slip ups happen, it is rare.

Please contact Granstream support.


#3

Dear scottsip,

Now , MAC address incorrect with MAC address label on it . You can help and guide me to write MAC address for sutable MAC address label on it Thank you for support .

I do not know to apear this problem .

Thanks

Regards
Trung


#4

Hi Trung, The mac address is fixed in manufacturing, I cant give you anything to fix it. You will have to contact grandstream helpdesk as i mentioned before - I am not Grandstream employee or associated with Grandstream. I am just a user like you.

Chào Trung, tôi đang sử dụng Google dịch. Địa chỉ mac được sửa trong quá trình sản xuất, tôi không thể cung cấp cho bạn bất cứ điều gì để sửa nó. Bạn sẽ phải liên hệ với bộ phận trợ giúp của grandstream như tôi đã đề cập trước đây - Tôi không phải là nhân viên của Grandstream hoặc được liên kết với Grandstream. Tôi chỉ là một người dùng như bạn.


#5

Dear sottsip .

Thank you for providing this information.

Have a good day .

Thanks

Regards
Trung